CASTELLANO | ENGLISH

LEGISLACIÓ

 

Llei de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua


 

LLEI 7/1998, DE 16 DE SETEMBRE, DE LA GENERALITAT VALENCIANA, DE CREACIÓ DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA. [1998/7973]

 

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:

 

PREÀMBUL

 

L’article 3 de la Constitució Espanyola del 1978, a més de proclamar el castellà com a llengua espanyola oficial del l’Estat, establix que la resta de llengües espanyoles seran també oficials en les Comunitats Autònomes, d’acord amb el contingut dels respectius Estatuts d’Autonomia.

 

Igualment, en l’apartat primer de l’article 148, punt 17é, del text constitucional, es disposa que les comunitats autònomes puguen assumir, si és procedent, competències en el foment de l’ensenyament de la llengua de la comunitat autònoma.

 

A més, la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, establix en l’article 7 que “els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà” i afirma més endavant que la “Generalitat Valenciana garantirà l’ús normal i oficial de les dos llengües, i adoptarà les mesures necessàries per tal d’assegurar-ne el coneixement”. També preveu, en el punt 5, que “la llei establirà els criteris d’aplicació de la llengua pròpia en l’Administració i l’ensenyament”. Finalment, el punt 4 de l’article 31 del mateix Estatut d’Autonomia atribuïx a la Generalitat Valenciana competència exclusiva en matèria de cultura.

 

Per la seua part, la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, suposà la plasmació del compromís de la Generalitat Valenciana en la defensa del patrimoni cultural de la nostra Comunitat Autònoma i, d’una manera especial, en la recuperació del valencià, definit com a “llengua històrica i pròpia del nostre poble”. La Llei tracta de superar la relació de desigualtat existent entre les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, i disposa actuacions necessàries per tal d’impulsar l’ús del valencià en diferents àmbits de la societat, tot afavorint l’equiparació efectiva entre el valencià i el castellà.

 

Igualment, la mencionada llei afirma que el valencià és “part substancial del patrimoni cultural de tota la nostra societat” i, en conseqüència, el Govern Valencià es considera posseïdor, en l’actual conjuntura històrica, de la capacitat necessària per tal de possibilitar que els diversos sectors socials de tota la Comunitat Valenciana puguen sentir-se compromesos en el procés de recuperació de l’idioma que ha tingut l’honor de rebre del nostre poble la seua estima i la seua noble gentilesa. Una premissa per a garantir l’ús “normal i oficial” del valencià, tal com preveu l’article 7 de l’Estatut d’Autonomia, i per tant, per a garantir la seguretat jurídica dels administrats, és que tota l’Administració pública es regisca per una mateixa normativa ortogràfica i gramatical del valencià. Tal aspecte no fou previst específicament en el cas de l’Estatut d’Autonomia ni en la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, si bé en l’article 34 de la mencionada llei s’establix que el Govern Valencià “assumirà la direcció tècnica i la coordinació del procés de l’ús i l’ensenyament del valencià assessorant al respecte totes les Administracions públiques i particulars, i adoptant les mesures que siguen per a fomentar l’ús i l’extensió del valencià”…

 


 

Dictamen del Consell Valencià de Cultura

 

 

DICTAMEN SOBRE LA LLENGUA

 

Autor: CVC (per encàrrec de les Corts Valencianes; Resolució de 17 de setembre de 1997).

Data d’aprovació pel Ple: 13 de juliol de 1998.

 

1. ANTECEDENTS

 

Les Corts Valencianes resolgueren el 17 de setembre del 1997, en funció de la iniciativa presentada en el debat de política general, que el Consell Valencià de Cultura dictaminara, en base a fonaments científics i històrics, respecte de les qüestions lingüístiques; i la Resolució, que diu: “Las Cortes Valencianas en función de la iniciativa presentada en el debate de Política General acuerdan que el Consell Valencià de Cultura, institución que forma parte de la Generalitat Valenciana y que por ley tiene atribuida la defensa y promoción de los valores lingüísticos y culturales valencianos, dictamine, asentado tanto en fundamentos científicos como históricos, mediante los mecanismos que se ajusten a su naturaleza jurídica, respecto de las cuestiones lingüísticas”, fou comunicada al Consell Valencià de Cultura el mateix dia.

 

El Ple del Consell Valencià de Cultura, en sessions successives, adoptà els acords pertinents per a establir el criteri i el mètode a seguir en l’elaboració d’un dictamen que complira l’encàrrec de les Corts Valencianes…

 


 

Reglament de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

 

 

DECRET 158/2002, DE 17 DE SETEMBRE, DEL GOVERN VALENCIÀ, PEL QUAL APROVA EL REGLAMENT DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA (AVL). [2002/9996]

 

La Llei 7/1998, de 16 de setembre, de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), va establir este organisme com una institució de la Generalitat Valenciana, de caràcter públic, que gaudix de personalitat jurídica pròpia i exercix les seues funcions amb autonomia orgànica, funcional i pressupostària per a garantir la seua objectivitat i independència.

 

Les seues funcions són les de determinar i elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de l’idioma valencià, així com vetlar pel valencià partint de la tradició lexicogràfica, literària, i la realitat lingüística genuïna valenciana, i la normativització consolidada, a partir de les denominades Normes de Castelló, seguint en qualsevol cas els principis i els criteris que es desprenen del dictamen aprovat pel Consell Valencià de Cultura el dia 13 de juliol de 1998. 

 

La disposició transitòria tercera de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, en relació amb l’article 16, establix que el Ple de l’AVL elaborarà i elevarà al Consell de la Generalitat Valenciana per a la seua aprovació definitiva el Projecte de Reglament de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

 

En relació amb el que preceptua la seua norma de creació, el Ple de l’AVL ha acordat donar trasllat al Govern Valencià del Projecte de Reglament de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per a procedir a la seua aprovació. 

 

En virtut d’això, a proposta del Ple de l’AVL, i conforme amb el Consell Jurídic Consultiu i la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 17 de setembre del 2002, 

 

DECRETE 

 

Article únic 

Aprovar el Reglament de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua contingut en l’annex del present decret. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

El present decret vigirà el sendemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

 

València, 17 de setembre de 2002 

 

El president de la Generalitat Valenciana, JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ