CASTELLANO | ENGLISH

xòfer

[05/03/2020]

La paraula xòfer s’usa actualment per a referir-se a una persona que té per professió conduir automòbils. Començà a usar-se a començaments del segle XX. Provenia del francés chauffeur, que, derivada de chauffer, ‘calfar’, s’usava inicialment per a referir-se a l’encarregat de mantindre el foc de les locomotores de vapor; per analogia, passà a utilitzar-se després per a anomenar el responsable de la conducció dels automòbils.

En un primer moment, el gal·licisme s’adaptà com a xofer, amb la vocal tònica sobre la e de l’última síl·laba, intentant reproduir la pronunciació originària francesa. Però els parlants, majoritàriament, han tendit a pronunciar-la plana, fent recaure la vocal tònica sobre la o de la penúltima síl·laba, i així és com s’ha fixat finalment. Si més no, com a forma principal. Més recentment —la llengua està en canvi continu—, s’ha creat també la forma xòfera per a designar les dones que exercixen eixa professió.

Més informació…