CASTELLANO | ENGLISH

teatre

[31/03/2017]

La paraula teatre es prengué del llatí theatrum, provinent del grec théatron, que al seu torn derivava del verb theasthai, ‘mirar’. El teatre, efectivament, era el lloc per a contemplar un espectacle. El lloc primer, i després la construcció específica, i de l’espai passà a designar el mateix espectacle. En els seus inicis, el teatre tenia un caràcter ritual, amb escenificacions de la vida dels déus. Estes cerimònies es transformaren en representacions dramàtiques que eren executades per companyies que es desplaçaven de poble en poble. A poc a poc, la paraula teatre anà eixamplant el seu significat més enllà de les arts escèniques, com ara quan s’al·ludix al territori on té lloc un determinat esdeveniment: «Europa va ser el teatre d’operacions de la Primera Guerra Mundial». O quan es fa referència a un acte en què es considera que algú no obra sincerament: «No faces més teatre».

Més informació…