CASTELLANO | ENGLISH

subvenció

[02/12/2019]

La paraula subvenció prové del llatí tardà subventio, que derivava de subvenire, forma composta del prefix sub-, que significa ‘baix, davall’, i el verb venire, ‘venir, vindre’. En origen, el significat d’este verb feia referència a alguna cosa que venia a apuntalar-ne una altra, fent-li de suport. Però des de ben prompte passà a usar-se aplicat a persones, passant a indicar en este cas alguna acció que es fa per a socórrer a algú que en té necessitat. Sant Vicent Ferrer, en un dels seus sermons, comminava els seus oients a «honrar nostres pares e nostres mares e subvenir-los en sa necessitat».

La forma subvenció ha adquirit un significat més específic. No és una ajuda qualsevol a algú que en tinga necessitat. És una ajuda econòmica concedida normalment per una institució publica destinada a realitzar una activitat, siga cultural o amb fins humanitaris.

Més informació…