CASTELLANO | ENGLISH

sororitat

[08/03/2018]

La sororitat és un terme format a partir del llatí soror, que significa ‘germana’, i el sufix -itat, que indica la qualitat d’alguna cosa. Però, en realitat, esta paraula no ens ha vingut directament del llatí, sinó que ens ha arribat a través de l’anglés sorority, que ja apareix consignat des de 1530, referit inicialment a una comunitat de religioses i, posteriorment, a un grup de dones qualssevol unides amb un propòsit comú.

Modernament, seguint el model de fraternitat (derivada de frater, ‘germà’), la paraula sororitat ha passat a usar-se pels moviments feministes per a fer referència als vincles solidaris que s’establixen entre les dones basats en experiències compartides i interessos comuns, que sovint es traduïxen en un conjunt d’actuacions tendents a evitar qualsevol forma de discriminació sexual.

Més informació…