CASTELLANO | ENGLISH

sompo

Pronunciació: [sómpo].

Morfologia: Este adjectiu té moció de gènere: quan s’aplica a dones, cal dir sompa en singular i sompes en plural.

Definició:

1. adj. Que no té vivor ni gràcia, que és avorrit. El teu company és molt sompo.

2. adj. Que té picardia i dissimula molt bé fent-se el desentés.

3. adj. Lent i indiferent, que fa poc de cas del que li diuen.

Etimologia:

Esta paraula s’usa per a referir-se a algú que no té vivor ni gràcia parlant, o que actua deixant-se arrossegar pels altres.

Quan s’utilitza precedit del verb fer, «fer (o fer-se) el sompo», es vol donar a entendre que algú està fingint que no sap de què se li està parlant per a desentendre’s d’una situació o per a evitar respondre una pregunta incòmoda.

L’origen etimològic d’este vocable és dubtós. Està relacionat amb la paraula castellana zopo (que també presenta en algunes regions la variant zompo) i la italiana zoppo, que s’aplica a les persones que tenen un peu tort i caminen amb dificultats; però nosaltres —és possible que per influència de la forma anàloga sonso, que significa ‘insuls’— li hem atribuït els significats indicats més amunt.

Primera documentació: segle XIX.

Citacions:

«No estic massa bé i no vull anar tota la nit de sompo amb vosaltres»» (Francesc Mompó: Camí d’amor, 2009.)

«—T’agrada, tio?

—Que si m’agrada què? —vaig fer-me el sompo.
—Què ha de ser, home…»

(Joan Olivares: Pell de pruna, 2019, XIV Premi de Literatura Eròtica la Vall d’Albaida.)

Castellà: lerdo, muermo.

Anglés: bore.

Francés: lourdaud -e.

Italià: sciocco, zuccone.

Portugués: bobo, lerdo.

Més informació…