CASTELLANO | ENGLISH

síndic

[12/07/2018]

La paraula síndic prové del llatí syndĭcus, i este, al seu torn, procedia del grec sýndikos, format a partir del prefix syn-, que transmet la idea de ‘associació’, i del vocable díkē, que significa ‘justícia’. En l’acròpolis d’Atenes, hi havia un grup de cinc síndics que tenien com a missió defendre els interessos de la ciutat enfront de possibles acords adoptats en assemblees o en juís que vulneraren les lleis de la ciutat.

Amb este sentit bàsic de defensor dels interessos públics és com s’ha recuperat modernament la paraula síndic. En l’entramat institucional de la Comunitat Valenciana hi ha dos figures clau formades amb esta paraula: el síndic de greuges, que té com a funció defendre els drets i les llibertats dels ciutadans, i el síndic de comptes, la funció del qual és controlar les actuacions econòmiques i pressupostàries de la Generalitat i de tots els ens locals a fi que s’ajusten a la legislació vigent.

Més informació…