CASTELLANO | ENGLISH

senat

[18/04/2019]

La paraula senat prové del llatí senātus, formada a partir de l’arrel del vocable senex, que significa ‘vell’ (present també en paraules com senil o sénior), i el sufix -ātus, que ha donat lloc al nostre -at, usat per a formar vocables que designen un conjunt d’elements de característiques similars (com empresariatproletariat).

En l’antiga Roma, el senat era una assemblea de patricis que s’encarregava de ratificar les lleis aprovades pels comicis i assessorar els magistrats. Les assemblees d’ancians estan presents en moltes comunitats ètniques com a referents d’autoritat per a dirimir els conflictes que sorgixen entre els seus membres.

Modernament, en els sistemes parlamentaris bicamerals, el senat (també anomenat cambra alta) és un òrgan legislatiu de representació territorial, generalment amb funcions subsidiàries respecte al congrés (o cambra baixa).

Més informació…