CASTELLANO | ENGLISH

rodalia

[30/03/2017]

La paraula rodalia és un nom col·lectiu format a partir de la paraula rodal i el sufix -ia. Actualment, s’utilitza per a fer referència a un territori comprés per un conjunt de municipis situats al voltant d’una ciutat important. Però, més enllà de la proximitat espacial, el concepte de rodalia pressuposa també l’existència d’una sèrie d’afinitats i relacions socials i econòmiques entre diversos nuclis poblacionals, que es traduïx sobretot en una densa xarxa de comunicacions. De fet, la paraula rodalia en la pràctica apareix associada quasi exclusivament amb el tren. Calcant el referent castellà paral·lel cercanías, sovint s’usa erròniament tren de *rodalies. Però el plural rodalies només té sentit en el cas que es faça una referència genèrica als servicis de transport de les diverses urbs amb les poblacions pròximes. Si no és així, cal dir sempre tren (o trens) de rodalia.

Més informació…