CASTELLANO | ENGLISH

remodelar

[13/07/2021]

El verb remodelar, en sentit estricte, significa ‘tornar a modelar una cosa seguint unes pautes distintes de les que s’havien aplicat en el disseny inicial, siga perquè s’han canviat els elements que el componen o siga perquè s’ha modificat la seua estructura originària’. Tot i que els seus formants lèxics provenen, en última instància, del llatí (el prefix re- ja s’usava, efectivament, en la llengua de Ciceró per a indicar la duplicació o la repetició d’una acció, i el nom primitiu modĕllus, ‘model’, s’havia gestat en llatí vulgar com a diminutiu de modus, ‘mode, mesura’), el verb remodelar és de factura contemporània. Els primers usos en valencià es documenten tot just en la segona mitat del segle XX. Fou concretament Manuel Sanchis Guarner qui escrigué en la seua coneguda història de La ciutat de València, publicada l’any 1972, que «Tota la zona entorn de l’antiga porta de la Mar fou remodelada amb prou d’encert».

Este ús del verb remodelar, en realitat, ens vingué del francés remodeler, i al francés li havia arribat de l’anglés remodel, present ja des de finals del segle XVIII. Però el verb remodelar encara ha experimentat recentment un nou canvi semàntic. Actualment se sol usar per a referir-se als canvis introduïts en una organització. A vegades la remodelació no afecta l’estructura organitzativa, sinó tan sols les persones que hi ocupen un càrrec directiu. Abans en estos casos se solia parlar de destituir, de cessar, de rellevar… Ara, en canvi, eixos verbs resulten malsonants. L’auge del verb remodelar, si bé es mira, és el triomf de la cultura de l’eufemisme.

Més informació…