CASTELLANO | ENGLISH

reflexió

[11/11/2019]

La paraula reflexió prové de la forma homònima llatina reflexio, que derivava de reflectĕre, ‘reflectir’. El verb llatí era el resultat de la combinació del prefix re-, que significava ‘cap arrere’, i flectĕre, que volia dir ‘encorbar-se, doblegar-se’.

En el camp de la física, el terme reflexió manté encara aquell significat originari, fent referència a la desviació que experimenten els rajos de llum de la seua trajectòria i tornen cap al lloc d’emissió. La relació semàntica amb el significat general de reflectir és evident.

I, partint d’esta idea bàsica, la reflexió passà a significar figuradament un pensament detingut sobre alguna qüestió, analitzant detalladament tots els elements que hi intervenen i sospesant els pros i contres que poden desprendre’s d’una acció. La reflexió, en definitiva, és pegar-li voltes a una mateixa idea, que va i ve sense descans per les sinuositats del cervell. Com un reiterat exercici de flexions en el gimnàs cerebral.

Més informació…