CASTELLANO | ENGLISH

pragmatisme

[20/10/2017]

La paraula pragmatisme és un cultisme pres de l’anglés pragmatism, creat a partir del mot grec prâgma, que significa ‘acció’, ‘fet’, ‘negoci’, i el sufix -ism, equivalent al valencià -isme, que servix per a formar el nom de doctrines, escoles de pensament o moviments polítics o artístics.

El terme fou creat als Estats Units a finals del segle xix per a designar un moviment filosòfic, encapçalat per Charles Sanders Peirce, John Dewey i William James, que tendix a considerar que els conceptes forjats per l’intel·lecte humà no són, en essència, bons o roïns; simplement són més o menys vàlids en la mesura que resulten eficaços per a resoldre els problemes amb què s’enfronten les persones en cada moment. La veritat absoluta, per tant, segons esta concepció filosòfica, no existix. Es considera que les veritats, en plural, són sempre relatives, i estan condicionades per les circumstàncies socials, espacials o temporals en què s’emmarquen.

Més informació…