CASTELLANO | ENGLISH

pésol

[18/04/2018]

El pésol és la llavor de la pesolera, si bé la planta sovint es denomina també amb el mateix nom de pésol. El fruit, d’uns sis mil·límetres de diàmetre, és de forma quasi esfèrica, i està contingut en una baina d’entre cinc i deu centímetres de llarg.

Prové del llatí pĭsŭlum, diminutiu de pĭsum, que era una planta salvatge que s’usava com a ferratge per a aliment dels animals. Per contrast amb esta forma, el diminutiu s’usava per a referir-se a la varietat comestible per als humans. Curiosament, la forma equivalent del castellà, guisante, prové de pisum sapĭdum, ‘pésol saborós’, modificada per la forma contracta del mossàrab biššáuṭ: dos maneres distintes de referir-se a la mateixa varietat de llegum.

En valencià es pronuncia amb e tancada, contràriament a la pronunciació habitual d’altres zones del domini lingüístic, on es fa amb e oberta. A Mallorca és conegut com a xítxero.

Més informació…