CASTELLANO | ENGLISH

pedregada

[23/01/2017]

El sufix -ada és un dels més productius que tenim en valencià. Un dels valors que introduïx quan s’ajunta a una paraula és el d’aportar-li un matís quantificador. Una gentada és una gran quantitat de gent. Però, quan s’aplica específicament a fenòmens meteorològics, el sufix -ada introduïx a més un valor intensiu. Així, una pedregada és un derivat de pedra amb què es designa una precipitació en forma de pedra. La pedra en este sentit fa referència a les partícules compactes de gel que tenen un diàmetre superior a cinc mil·límetres; si són més xicotetes, reben el nom de granís o graníssol.

Traslladant l’impacte tremendament negatiu que té la pedra sobre els cultius agrícoles, s’ha generat la locució fer més mal que una pedregada, que s’aplica sobretot a persones o accions que produïxen un mal irreparable.

Més informació…