CASTELLANO | ENGLISH

palissa

[19/11/2018]

La paraula palissa és un derivat de pal, ‘peça de fusta cilíndrica’, unit al sufix -issa, amb què s’indica la ‘propensió a executar repetidament una acció’ (tal com s’usa també en altres mots com cridadissapiuladissaxarradissa, etc.). Originàriament, el vocable palissa només s’usava en referència a una ‘sèrie de colps propinats a algú amb un pal’. Però amb el temps s’ha convertit en un terme genèric, que aprofita per a qualsevol classe de colps, siga els donats amb un pal o els pegats amb la mà, amb el puny o amb qualsevol altre objecte. L’important no és el mitjà utilitzat sinó la reiteració de l’acció.

Per extensió, la paraula palissa ha anat ampliant modernament el seu significat a molts altres àmbits. Així, en l’àmbit esportiu, es diu per a referir-se a una ‘derrota contundent’; aplicat a una persona, per a qualificar-la de ‘molt pesada’, i, referit a una activitat, per a indicar que ‘la seua realització exigix un esforç intens’.

Més informació…