CASTELLANO | ENGLISH

normatiu

[03/10/2016]

L’adjectiu normatiu, de manera genèrica, fa referència al conjunt de normes que regulen una activitat qualsevol. I, aplicat concretament a una obra lingüística, com ara una gramàtica o un diccionari, vol dir que es tracta de documents que fixen les normes ortogràfiques, morfosintàctiques o lèxiques dels usos formals d’una llengua. Però, perquè una obra puga ser considerada normativa, és imprescindible que emane d’una institució reconeguda oficialment per a poder exercir eixa funció social. Les obres normatives són una referència ineludible per a determinar si una grafia determinada o qualsevol qüestió gramatical, com ara la manera de fer el femení o el plural d’una paraula, s’han de considerar correctes en el sistema educatiu. Una normativa estable i reconeguda és important per a l’ús social d’una llengua. Per al valencià, imprescindible.

Més informació…