CASTELLANO | ENGLISH

muscle

[15/02/2021]

La paraula muscle prové del llatí mūscŭlus, que, almenys en un primer moment, significava pròpiament ‘ratolí’; era el resultat de combinar el vocable mūs, ‘rata’, amb el sufix de caràcter diminutiu -culus. S’havia format per la semblança del moviment dels músculs per davall de la pell amb un ratolí que, estant atrapat en un reduït espai tancat, volguera escapar sense poder. La broma d’esta comparació s’escampà prou fins a quallar en una denominació que s’ha consolidat plenament, si bé ara, curiosament, ha adquirit un caràcter formal i ja ningú recorda el sentit lúdic que tenia originàriament esta paraula.

En algunes comarques valencianes també s’utilitza amb este mateix sentit la veu espatla; en altres àrees del domini lingüístic es fa servir la forma palatalitzada espatlla.

Més informació…