CASTELLANO | ENGLISH

motor, motora i motriu

[15/11/2016]

La paraula motor fa referència a una màquina que transforma en energia mecànica una altra forma d’energia (hidràulica, química, elèctrica, etc.). Usada amb valor d’adjectiu, ha donat lloc a dos formes de femení, motora i motriu, que en principi teòricament són variants sinònimes, però en la pràctica han tendit a especialitzar-se semànticament. Així, en alguns casos es pot usar indistintament una forma o l’altra, com per exemple passa en força motora o força motriu; però en altres casos només es fa servir la variant motora, com per exemple en llanxa motora, que inclús s’ha substantivat i ha passat a usar-se com a motora simplement. Per contra, en altres sintagmes és molt més habitual la forma motriu, com és el cas de l’expressió discapacitat motriu. La realitat és que les paraules van prenent la forma definitiva a partir de l’ús dels parlants.