CASTELLANO | ENGLISH

mordaç

[05/06/2019]

La paraula mordaç prové del llatí mordax, mordācis, ‘que mossega’; era un derivat de mordēre, ‘mossegar’. I és que, efectivament, el significat originari de mordaç era el de ‘corrosiu, càustic’, i s’aplicava a algun producte amb capacitat per a destruir o desgastar progressivament un material o un organisme. Però l’ús més general de mordaç des de ben antic tenia un caràcter figuratiu: per a referir-se a paraules, sovint dites en to irònic, i sempre amb propòsit maliciós, que posen en tela de juí la reputació de les persones. Així, un comentari mordaç és aquell que, a més de provocar hilaritat per la seua intenció burlesca, erosiona la credibilitat de la persona de qui es diu alguna cosa.

L’adjectiu mordaç, com tots els adjectius acabats en (fugaç, feliç, veloç…), és invariable quant al gènere quan s’usa en singular; però presenta variació en les formes de plural, adoptant la terminació -os per al masculí i -es per al femení: uns versos mordaços i unes crítiques mordaces.

Més informació…