CASTELLANO | ENGLISH

migrant

[19/06/2018]

La paraula migrant és un derivat del verb migrar, que procedix del llatí migrare, on ja significava ‘desplaçar-se, un individu, d’un lloc a un altre per a viure-hi’. El migrant és, per tant, la persona que abandona el lloc on habita per a instal·lar-se en un altre territori, siga per raons d’índole econòmica, política o social. Les migracions han sigut habituals en totes les èpoques, però la paraula migrant és prou recent. Es documenta per primera vegada en la dècada dels setanta del segle XX.

Anteriorment es feien servir les paraules emigrant i immigrant, que focalitzaven l’atenció en la perspectiva amb què es contempla l’individu que busca un nou lloc on instal·lar-se. Des del punt de vista dels que es queden, l’emigrant és aquell que abandona el lloc on viu, mentre que l’immigrant reflectix la perspectiva dels que l’acullen. El migrant és una forma neutra: se sap d’on ha eixit, però no se sap amb seguretat quina serà la destinació final.

Més informació…