CASTELLANO | ENGLISH

medalla

[16/11/2018]

La paraula medalla prové del llatí vulgar medialĭa, plural neutre de mediālis, que deriva de l’adjectiu medĭus, ‘mig’. Originàriament s’usava per a referir-se a una ‘moneda de coure que tenia el valor de mig denari’.

A partir del segle XVI, a través del significat que havia adoptat en italià el mot medaglia, passà a usar-se per a designar una ‘peça de metall, semblant a una moneda, que, amb una figura o una llegenda treballades en relleu, es destinava a recordar un personatge il·lustre, a commemorar un fet notable o a representar una efígie religiosa’. Modernament —ja en ple segle XX—, la paraula medalla ha ampliat encara el seu significat per a referir-se a una ‘distinció honorífica que sol concedir-se en exposicions, certàmens o competicions esportives’.

En un to informal, també és molt habitual usar la paraula medalla, amb caràcter irònic, per a referir-se a una ‘taca, especialment d’oli, que algú du en la roba’.

Més informació…