CASTELLANO | ENGLISH

islamofòbia

Pronunciació: [izlamofɔ́bia]. Cal tindre en compte que la primera s de la primera síl·laba de la paraula islamofòbia se sonoritza sistemàticament quan entra en contacte amb una consonant sonora, i la lletra l, efectivament, representa el fonema alveolar lateral sonor. Per això esta s es representa en la transcripció fonètica com a [z].

Definició:

f. Animadversió a l’islam o als musulmans.

Etimologia:

La paraula islamofòbia és un terme compost creat per la unió de la forma prefixada islamo-, derivada de islam, reforçada amb la vocal -o per a facilitar-ne l’articulació, amb l’afegiment de la forma sufixada -fòbia, que servix per a expressar una aversió profunda per algú o alguna cosa. Hi ha molts altres vocables que s’han creat seguint este mateix procés de formació, com cristianofòbia, germanofòbia, homofòbia o turismofòbia, que apunten a un prejuí negatiu que es projecta globalment contra tots els individus que formen part del col·lectiu al·ludit.

Per la seua banda, la paraula base d’este mot compost, islam, prové de l’àrab islām, que literalment significa ‘submissió a la voluntat de Déu’. Este substantiu s’usa per a referir-se a una religió monoteista que establix com a premissa fonamental per als seus creients (dits musulmans) que «no hi ha més déu que Al·là, i Mahoma és el seu profeta», idea que permet comprendre el sentit cabal de la paraula islam.

Primera documentació: segle XX.

Citacions:

«Aquesta islamofòbia és molt comuna en les xarxes socials, en discursos estigmatitzadors, culpabilitzadors, terribles contra els musulmans.» (Manuel Lillo: «Lurdes Vidal: “Les mares musulmanes són les primeres que han de tindre un espai de seguretat suficient”», El Temps, 2017)

«Els 500.000 manifestants de Barcelona deixaren ben clar, amb els eslògans, amb les pancartes i amb els discursos que no s’ha de criminalitzar els musulmans, que la islamofòbia no és justa i que el camí és la pau.» (Josep Lluís Pitarch: «Epicur davant dels fets de Barcelona», Saó, 2020)

Castellà: islamofobia.

Anglés: Islamophobia.

Francés: islamophobie.

Italià: islamofobia.

Portugués: islamofobia.

Més informació…