CASTELLANO | ENGLISH

immund

Pronunciació: [immúnt]. Cal tindre en compte que la lletra d, quan està en posició final de paraula, perd la seua sonoritat, i passa a pronunciar-se [t]. La d de immund, per tant, sona exactament igual que la t de amunt.

Morfologia:

m. sing. immund

f. sing. immunda

m. pl. immunds

f. pl. immundes

Definició:

1. adj. Molt brut o repugnant. Va caure en una bassa immunda.

2. adj. Impur. El porc és considerat pels musulmans una bèstia immunda.

Etimologia:

L’adjectiu immund prové del llatí immundus, que s’havia format anteposant el prefix im-, variant gràfica de in-, que indica negació o privació, al vocable mundus, que entre altres sentits en el vell llatí tenia el significat de ‘net’. De la combinació d’estos dos elements ja es pot inferir el significat que té actualment el mot immund, associat a la idea de brutícia física o de repugnància moral. Però no deixa de ser curiós que la paraula món siga també una evolució de mundus, que assimilà el significat que en grec tenia la paraula kósmos, ‘cosmos’. En la filosofia aristotèlica, el món, per contraposició al caos, era la representació de la bellesa. Els diversos significats dels derivats queden lligats per esta concepció del món antic.

Primera documentació: segle XIII.

Citacions:

«null hom o fembra no gos gitar en lo dit pont […], ne fer lurs fahenes immundes sobre lo dit pont.» (Llibre d’establiments i ordenacions de la ciutat de València, 1296)

«Per tal com mesura e abstinència són vestidura de mundícia e castedat, mas aquells qui no són amesurats en mengar, no dejunant e bevent per plaer, són luxuriosos, són inmundes, e no són vestits de vestidures blanques, mas fangoses e pudents.» (Sant Vicent Ferrer: Sermons, 1410)

«… l’horror està instal·lat en el seu cap de vell stalinista contumaç i ell mateix, l’escriptor insigne, és part encara activa de la més immunda història del difunt segle XX» (Joan Francesc Mira: «Auschwitz, Israel», El Temps, 2002)

Variant formal: immunde. (Es tracta d’un variant antiga, no acceptada en el DNV.)

Castellà: inmundo -da.

Anglés: unclean. ǁ filthy.

Francés: immonde.

Italià: immondo -da.

Portugués: imundo -da.

Més informació…