CASTELLANO | ENGLISH

hecatombe

[05/09/2017]

La paraula hecatombe prové de l’antic grec hekatómbē, format pel prefix hekaton, que significa ‘cent’, i bē, que al·ludia als ‘bous’. Una hecatombe, per tant, originàriament era un sacrifici ritual de cent bous oferit als déus, dels quals s’esperava a canvi protecció contra la sequera o altres plagues. Tant en la Ilíada com en l’Odissea apareixen referències en què es descriuen detalladament estos rituals, si bé ja posen de manifest que el nombre d’animals sacrificats, així com la seua naturalesa, podia ser molt variable.

En qualsevol cas, a nosaltres la paraula hecatombe ens ha vingut associada a la idea d’una gran catàstrofe, que provoca molts danys materials i un gran nombre de víctimes. En l’extensió progressiva de la semàntica del terme, ha passat a designar també qualsevol fet desgraciat i, fins i tot, en un procés de trivialització, s’ha aplicat a certes derrotes esportives.

Més informació…