CASTELLANO | ENGLISH

hàndicap

[21/12/2018]

La paraula hàndicap és un anglicisme que començà a usar-se a finals del segle XIX en l’àmbit de l’hípica, en referència al desavantatge inicial que tenien determinats cavalls a partir del pes del genet i de la sella. Esta idea bàsica de desavantatge passà a usar-se després amb caràcter general per a al·ludir a qualsevol condició o circumstància desavantatjosa.

La paraula anglesa originària s’havia format per la fusió de tres termes: hand-in-cap, ‘mà en la gorra’, que feia referència a un joc d’apostes.

L’adaptació d’este anglicisme ha presentat vacil·lacions al llarg del temps. En un primer moment, reproduint la grafia originària, s’escrivia sense accent i es feia recaure la vocal tònica sobre l’última síl·laba [andikáp]; però actualment, ajustant-se amb més fidelitat a la grafia i la pronunciació del mot anglés, s’escriu hàndicap i es pronuncia amb h aspirada inicial.

Més informació…