CASTELLANO | ENGLISH

genuí

[11/11/2022]

No deixa de ser, amb tot, una enorme paradoxa que l’adjectiu genuí es registre per primera vegada en valencià en el segle XIX. És un cultisme provinent del llatí que ens havia arribat a través del castellà. Com quasi tots els cultismes, evidentment. En la llengua d’origen, genuīnus s’havia format per derivació de genus, que significava ‘llinatge’. En l’antiga Roma, este vocable s’utilitzava per a referir-se a la declaració que feia un pare reconeixent que un descendent seu era fill legítim. Els fills no reconeguts podien tindre igualment els seus gens, però no eren fills genuïns. La genuïnitat significa el que significa. Abans i ara. El problema és què. I, sobretot, segons qui use esta paraula.

Més informació…