CASTELLANO | ENGLISH

fitnes

[28/10/2019]

La paraula fitnes és una forma adaptada de l’anglés fitness, forma composta resultant de la fusió de l’adjectiu fit, que en l’àmbit de l’esport pot traduir-se per ‘en forma’, i el sufix -ness, que aporta una qualitat abstractiva, semblant a la idea genèrica que transmeten els sufixos valencians -etat o -itat en paraules com brevetat (en anglés, shortness) o felicitat (en anglés, happiness). La forma anglesa fitness s’ha generalitzat molt últimament per a referir-se a un conjunt de pràctiques esportives destinades a aconseguir una bona condició física.

L’adaptació gràfica dels estrangerismes sovint és una operació complexa, que depén de molts factors, entre altres el seu grau de popularitat i l’àmbit en què s’usen. Els termes propis de l’esport, potser perquè tenen una gran projecció social, presenten una important tradició d’adaptació gràfica. L’AVL, atenent estes consideracions, ha incorporat recentment al diccionari normatiu la forma fitnes, seguint uns criteris semblants als que en el seu moment van propiciar que s’adaptaren vocables anglesos com football o rugby amb les formes futbol o rugbi.

Més informació…