CASTELLANO | ENGLISH

espenta

[10/03/2021]

Este mot ha anat adquirint amb el temps nous significats de caràcter figurat. En valencià és molt corrent l’ús de espenta, precedit normalment d’un quantificador, per a indicar que una persona té (o no) el vigor i l’energia necessàries per a dur a terme una actuació determinada: «Sovint es planyia que el seu marit tenia poca espenta», escriu el xativí Toni Cucarella en la novel·la Paranys.

I encara tenim, formada amb esta mateixa paraula, l’expressió a espentes i redolons, que es fa servir per a indicar que alguna activitat s’ha realitzat amb moltes dificultats.

Cal assenyalar, finalment, que en altres comarques del domini lingüístic s’utilitza la variant empenta.

Més informació…