CASTELLANO | ENGLISH

ERTO

None

Les sigles són formacions lèxiques cada vegada més habituals. Es tracta d’abreviacions formades amb la inicial de les paraules que conformen un sintagma. Irromperen amb força durant els anys setanta del segle passat, i des d’aquell moment no han parat de multiplicar-se. Una de les sigles més habituals a conseqüència de la crisi generada per la pandèmia del coronavirus és ERTO, que correspon a l’expressió Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació. En castellà es diu ERTE: l’última E fa referència a la paraula empleo.

Es tracta d’un procediment administratiu, regulat en l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors, per mitjà del qual una empresa, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o derivades de força major, pot procedir a la suspensió temporal del contracte de treball o a la reducció de la jornada laboral d’una part significativa de la plantilla, sense que implique necessàriament l’extinció del contracte de treball.

Més informació…