CASTELLANO | ENGLISH

entusiasme (2)

[26/10/2022]

L’entusiasme és un sentiment que produïx una gran exaltació en l’ànim de les persones. Sol estar produït per l’interés sobtat que desperta alguna cosa que hem descobert. Volem saber-ne més: descobrir el que està ocult més enllà de la superfície aparent, investigar el que no sap ningú, arribar a on ningú havia arribat abans. O, si es tracta d’una persona, sentim entusiasme quan volem passar molt de temps amb ella. Perquè ens enxisa el que ens diu, perquè se sent complaguda amb el que li diem. La nostra passió entusiàstica no té límits. Sentim una força irrefrenable que ens impel·lix a actuar unilateralment en una direcció determinada. És normal que els psicòlegs consideren eixe impuls com el millor antídot contra la depressió: diluïx l’abúlia i combat eficaçment la desesperança.

Els grecs —els antics grecs— crearen la paraula enthousiasmós per a referir-se a eixe estat d’excitació que acabem de descriure. Fou creada per la combinació de tres components lèxics: en, theós i ousia, que literalment significava ‘estar en déu’. Volien dir amb això que era com si algú portara un déu dins d’ell, un déu que el guiara i inspirara les seues accions. En el seu univers cosmogònic, tot allò que se n’eixia de la normalitat era atribuïble a l’acció divina. Era la seua manera d’intentar explicar el que, d’una altra manera, no podien comprendre.

Però la paraula, amb el temps, deixà d’usar-se. Encara que tot té remei. Sempre hi ha algú que, induït per la seua curiositat, és capaç de recuperar velles paraules de pergamins polsosos. I això és justament el que passà en francés. En esta llengua es documenta el mot enthousiasme ja en el segle XVI; després anà escampant-se, a poc a poc, per totes les llengües romàniques, anglosaxones i eslaves. En valencià, la paraula entusiasme apareix documentada per primera vegada en El virgo de Visanteta, un sainet del suecà Josep Bernat i Baldoví, publicat en 1845. És un entusiasme molt mundà, és cert. Però què li hem de fer? Les coses són com són. I el sexe —el desig de tindre’n— és, possiblement, una de les activitats que més entusiasme han despertat en la història de la humanitat.

Més informació…