CASTELLANO | ENGLISH

empoderament

[14/10/2019]

La paraula empoderament és una adaptació del terme anglés empowerment. El seu ús començà a fer-se servir durant els anys huitanta del segle passat en els cercles feministes per a fer referència al procés pel qual les dones accedien al control dels recursos econòmics per a reforçar d’eixa manera el seu protagonisme en tots els àmbits socials. El concepte ha anat ampliant-se gradualment a unes altres esferes per a passar a designar, de manera global, qualsevol procés de canvi tendent a augmentar la participació de col·lectius marginats o minoritzats socialment que es troben en una situació de desigualtat respecte a uns altres grups socials en l’activitat política i econòmica.

L’empoderament implica també el desenvolupament de la confiança dels individus afectats en la seua pròpia capacitat, condició indispensable per a poder participar activament en la presa de decisions en tots els processos de govern comunitaris.

Més informació…