CASTELLANO | ENGLISH

embossar

[27/01/2017]

El verb embossar ha anat assimilant molts significats al llarg del temps. El més general entre els valencians actualment és el que es referix a obstruir un conducte. I així es feia servir ja des de ben antic: «estava lo rexat de dita séquia enbosat de brosa», escriu Pere Joan Porcar en Coses evengudes en la ciutat y regne de València l’any 1585. Curiosament, en este mateix sentit s’utilitza a Argentina, terra d’immigració de molts valencians, el verb embozar.

Modernament, per analogia entre la brossa i els vehicles, i la canonada i la carretera, el verb embossar ha passat a utilitzar-se per a indicar la congestió produïda en una via de comunicació per un excés de trànsit. I com a substantius postverbals, per a designar l’acció o l’efecte resultant, s’han generat les formes embossament i embós, equivalents a la paraula castellana atasco.

Més informació…