CASTELLANO | ENGLISH

eixugadora

[03/02/2023]

L’eixugadora és un electrodomèstic que servix per a eixugar la roba. És evident. El procés de formació de la paraula és molt habitual en la nostra llengua. Per això ens pareix tan obvi el significat. Partint de l’arrel del verb amb què es designa una acció determinada —en este cas eixuga, procedent de l’infinitiu eixugar— se li afig la terminació -ora. A través d’este mateix procediment hem anat creant moltes altres paraules amb què es designen màquines que fan un determinat procés. Per restringir-nos a un àmbit domèstic, tenim, per exemple, llavadora, formada a partir de llavar; batedora, de batre; afaitadora, de afaitar; agranadora, de agranar

En el cas concret de la paraula eixugadora, el verb matriu és eixugar, que prové del llatí exsucāre, i que s’havia format per la combinació del prefix ex-, que transmet fonamentalment la idea de ‘externalitat’, i sucāre, forma verbal derivada de sucus, que significa ‘suc’, i que s’usava per a referir-se tant a la saba de les plantes com al líquid que conté el cos humà o el dels animals. La unió d’estos dos elements lèxics donà, consegüentment, el significat de ‘extraure el suc a alguna cosa’.

Amb esta explicació etimològica possiblement es pot entendre més clarament el significat que atribuïm actualment a eixugar, i per tant la funció de l’eixugadora, que no és una altra que extraure de la roba la humitat que ha absorbit després de llavar-la. El verb secar (o assecar), en canvi, per a nosaltres té un altre significat. L’usem per a indicar que alguna cosa ha perdut la humitat natural que conté. Les plantes, si no es reguen, se sequen; la fruita, passat el temps, se seca… Qualsevol cos que conté aigua és susceptible de secar-se. És un procés natural. Però, si som nosaltres —o l’oratge— els que llevem la humitat sobrevinguda a un objecte a través d’un procés artificial (calfant l’objecte, llançant un xorro d’aire, passant un drap…), en eixe cas l’eixuguem; no el sequem. I, si eixuguem la roba, la màquina amb què es fa eixe procés, es diu eixugadora; no secadora.

Més informació…