CASTELLANO | ENGLISH

eclipsi

[22/01/2018]

L’eclipsi és un fenomen meteorològic que consistix en l’ocultació transitòria, total o parcial, d’un astre per la interposició d’un altre astre entre ell i l’observador, o pel pas d’aquell per l’ombra projectada per un altre astre. Així, l’eclipsi lunar és el que es produïx per la interposició de la Terra entre la Lluna i el Sol, i l’eclipsi solar, el que té lloc per la interposició de la Lluna entre el Sol i la Terra.

L’observació dels astres és una pràctica molt antiga, que servia sobretot per a mesurar el temps. Els caldeus, antics astrònoms babilònics, ja sabien que els eclipsis es repetien periòdicament seguint cicles de díhuit anys de duració. La paraula eclipsi prové del llatí eclipsis, i este del grec ékleipsis, que significa ‘desaparició’, i que derivava del verb ekleípō, format per la combinació de la preposició ek, ‘fora’, i el verb leípō, ‘estar absent’.

Entre nosaltres la paraula eclipsi ja apareix documentada en Lo passi en cobles, de Bernat Fenollar i Pere Martines, una obra que data de 1493: «ab la luna tornà fent eclipsi molt negre lo sol».

Més informació…