CASTELLANO | ENGLISH

depòsit

Pronunciació: [depɔ́zit].

Plural: depòsits.

Definició:

1. m. Acció o efecte de depositar.

2. m. Recipient o lloc destinat a depositar alguna cosa. Ompli el depòsit de gasoil. Depòsit de vehicles.

3. m. Cosa depositada. Recuperar un depòsit. Depòsits residuals.

4. m. Sediment que deixa un líquid.

5. m. Lloc, generalment annex a un centre hospitalari o a un cementeri, on es depositen els cadàvers que, per motiu d’investigació científica o judicial, no es poden soterrar en el temps habitual.

6. m. GEOL. Conjunt de sediments acumulats per l’acció d’un sistema erosiu determinat.

7. m. ECON. Quantitat de gènere que s’entrega a algú, el depositari, condicionant-ne el pagament efectiu a una posterior venda a tercers.

8. m. ECON. Assentament en la comptabilitat d’un banc que indica que un client determinat li és creditor d’una certa quantitat.

9. m. DRET Contracte real pel qual una part, el depositari, rep d’una altra part, el depositant, una cosa amb l’obligació de custodiar-la, conservar-la i tornar-la quan siga reclamada per algú amb dret a fer-ho.

10. depòsit legal m. DRET Lliurament d’un cert nombre d’exemplars d’una obra impresa o audiovisual al centre corresponent, que ha d’efectuar l’autor o l’editor de l’obra de manera prèvia a la inscripció en el registre de la propietat intel·lectual.

11. en depòsit loc. adj. i adv. ECON. Amb el compromís, per part d’un comerciant, de liquidar només la part venuda del gènere.

Etimologia:

Del llatí deposĭtum, a on tenia el significat de ‘magatzem’, ‘jaciment’, format per l’aglutinació del prefix de-, que aporta el significat de ‘dalt a baix’, i posĭtum, ‘lloc a on es posa alguna cosa’.

Primera documentació: segle XIII.

Citacions:

«E axí de mantinent nós, Martí de Sagra, justícia de Cocentània, ahut conseyl de savis, gardat fur de València, e feent axí com jutge, sentencialment deyms e jutgam que·n Pere de Rocaffort do e reta a dona Maria d’Uncastel VII faneques de forment colmades, e d’altra part, IX barcelles d’ordi colmades atorgades per en Pere de Rocaffort en sa resposta, les quals jutgams e deym que ara de manament li do e li reta, axí com per depòsit e comanda.» (Llibre de la Cort del Justícia de Cocentaina, 1275)

«Entre molts altres avantatges s’hi feia constar que la proximitat del riu facilitava el transport fluvial de l’adob fins a depòsit, i que l’amplitud del clos el feia apte per a contindre la ingent quantitat de material que es traginava.» (Urbà Lozano Rovira: La trampa del desig, 2012)

Abreviatura: L’expressió depòsit legal sovint s’expressa també a través de la forma abreviada dep. leg., usada així molt habitualment en la pàgina dels llibres a on consten els drets d’autor i altres dades legals.

Variants formals: dipòsit.

Altres expressions amb la paraula depòsit definides en el Portal Terminològic Valencià:

depòsit a la vista

depòsit a termini

depòsit bancari

depòsit de cadàvers

depòsit de garantia

depòsit de valors

Castellà: depósito.

Anglés: deposit.

Francés: dépôt.

Italià: deposito.

Portugués: depósito.

Més informació…