CASTELLANO | ENGLISH

debat

Pronunciació: [debát]. Cal parar atenció que en valencià, quan la lletra b apareix entre dos vocals (sobretot entre els parlants que diferencien entre el sons de [b] i [v]), se sol pronunciar tancant els llavis fins a obstruir completament l’eixida de l’aire. En la nomenclatura lingüística, este fonema rep el nom de bilabial oclusiva sonora; en castellà, en canvi, en este mateix context la b se sol pronunciar fricativa, i es representa fonèticament amb el símbol [β], que indica que no es produïx una obturació completa de l’eixida de l’aire..

Definició:

1. m. Acció de debatre, de contrastar opinions. El moderador del debat.

2. m. LIT. Disputa o diàleg entre dos personatges o més de caràcter real o al·legòric.

3. m. Discussió d’una qüestió entre dos o més persones de posicions contraposades les quals es troben subjectes a les regles metòdiques d’intervenció i d’exposició dels seus arguments, amb la supervisió d’un moderador.

Etimologia:

La paraula debat és un derivat deverbal de debatre, que prové del llatí debattuĕre, forma resultant de la unió del prefix de-, que indica la direcció de procedència, amb el verb battuĕre, que significa ‘batre, pegar, colpejar’.

En un primer moment, el verb debatre s’usava en valencià per a referir-se a una cosa que topa amb una altra. Així és, per exemple, com apareix usat per sor Isabel de Villena en el Vita Christi, obra que data de l’any 1497: «tots los membres del seu delicat cors tremolaven e debatien en terra». Però este ús prompte s’expandí a altres contextos, en què prima el sentit figurat. Algú que està molt malalt es debat entre la vida i la mort. Quan els sentiments d’atracció i aversió s’entrecreuen, el debat es planteja entre l’amor i l’odi. O entre el desig de proclamar obertament el que algú pensa sobre alguna qüestió o de contindre’s en un silenci prudent.

El debat és sempre una tensió dialèctica entre dos forces. Una que ens fa anar en una direcció determinada i una altra que ens refrena: el plaer o el sacrifici; el vici o la virtut; el bé o el mal; el cel o l’infern… La vida, en el fons, és un debat constant.

Primera documentació: segle XIV.

Citacions:

«Nós havem parlat largament ab lo rector de Montpesler sobre·l vostre debat e de mossén Huch de Calviley, lo qual debat nos plauria molt que fos tolt.» (Jaume Conesa: Col·lecció documental de la Cancelleria de la Corona d’Aragó, 1291-1420)

«[…] mon enteniment / ha gran debat ab lo voler del cors; / determenar llur debat clar no gos, / proejant lo temps, l’appetit vaig siguen.» (Ausiàs March: Poesies, 1425)

«El debat polític també té les seues normes no escrites, on tot no val. Explicar tècnicament una llei no és ni fàcil ni ràpid, sobretot per a la immensa majoria de la societat.» (Immaculada Navarro, «Violència política», Levante-EMV, 2022)

Castellà: debate.

Anglés: debate.

Francés: débat.

Italià: dibattito.

Portugués: debate.

Més informació…