CASTELLANO | ENGLISH

coratge

[08/06/2018]

La paraula coratge prové del llatí coratĭcu, derivat de cŏr, que ja s’usava amb el mateix significat que nosaltres atribuïm actualment a la paraula cor, és a dir, com a ‘òrgan motor de l’aparell circulatori’. La forma coratge antigament tenia el mateix significat que cor; però a poc a poc el seu ús anà reduint-se als sentits figurats que s’associen al cor, com a depositari simbòlic de sentiments: «Ell vulla dar en nostres coratges algun sentiment spiritual», diu sant Vicent Ferrer en un dels seus sermons en al·lusió a Déu.

Amb el temps, la paraula coratge ha anat especialitzant-se per a quedar vinculada de manera específica a la idea de ‘valor’, i especialment quan s’incidix en l’esforç realitzat per algú per a fer front a les adversitats i dificultats que se li interposen per a la consecució d’algun objectiu.

Més informació…