CASTELLANO | ENGLISH

constitució (1)

[06/12/2016]

La paraula constitució prové del llatí constitutio, composta pel prefix con-, que s’aplica a conceptes que proporcionen una idea de conjunt, i statuere, que té el significat de ‘col·locar, disposar’. Per tant, la idea fonamental que transmet la paraula constitució és una disposició global dels elements essencials sobre els quals s’erigix alguna cosa.

Així, quan es parla de la constitució d’una persona, es fa referència a les seues característiques fisiològiques i psicològiques; es diu, per exemple, que un individu té una constitució robusta quan és ample d’esquena i té una bona massa muscular.

En el cas que es parle de la constitució d’una empresa, s’al·ludix a la seua creació, sobretot quan se la dota d’una forma jurídica concreta, com ara la constitució d’una societat anònima.

I, en l’àmbit jurídic, la Constitució, escrita amb majúscula inicial, es referix a la llei fonamental que fixa l’organització política d’un Estat, definix les seues institucions i establix els drets i els deures dels ciutadans.

Més informació…