CASTELLANO | ENGLISH

confeti

[20/09/2019]

Amb la paraula confeti es fa referència a uns paperets de colors variats, retallats sovint en forma circular, que es llancen unes persones a altres en certes celebracions festives. Prové de l’italià confetti, que és la forma de plural de confetto. Originàriament, amb este mot es feia referència a una espècie de gragees que contenien ametles, anous o altres fruites recobertes de sucre cuit de colors diferents, que en la pròpia tradició italiana hi havia el costum de llançar-les en batejos o altres celebracions. El vocable confetto prové del llatí confĕctu, participi passat de confĭcere, que significava ‘compondre, elaborar’. D’esta mateixa arrel provenen paraules com confit o confitar.

La pràctica de llançar paperets com a recurs lúdic es constata per primera vegada en el carnaval de Milà de 1875, i d’ací s’estengué a altres ciutats europees. Entre nosaltres la paraula confetti apareix documentada en 1926 en un escrit de Vicent Puig Naya: «el pis estaba tapiçat per una alfombra, quatre dits de grossa, de serpentines i confetti».

Més informació…