CASTELLANO | ENGLISH

centrifugar

[26/10/2017]

La paraula centrifugar és un derivat de l’adjectiu centrífug, compost de la forma prefixada centri-, que fa referència a ‘centre’; la forma sufixada -fug, provinent del llatí -fugus, que significa ‘fugir’, i el sufix -ar, que servix per a crear formes verbals. L’adjectiu nuclear centrífug, creat com a cultisme a finals del segle XVIII, s’usa per a denotar alguna cosa que s’allunya d’un eix central.

El verb centrifugar, per la seua banda, al·ludix a l’acció de posar en marxa un procediment mecànic que permet separar els components d’una mescla per densitats o grossàries diferents. Els avanços tecnològics han fet que esta paraula s’haja popularitzat per a referir-se al procés d’escórrer la roba a través d’un moviment rotació del tambor de la llavadora a una gran velocitat. Però, lligat a la situació política actual, també ha passat a utilitzar-se per a referir-se a qualsevol actuació que genera processos de disgregació de la cohesió social.

Més informació…