CASTELLANO | ENGLISH

canella

[07/11/2022]

La paraula canella, entre altres significats, s’usa per a referir-se a una espècia que s’obté de la corfa d’un arbre, anomenat caneller. Este arbre pot arribar als huit metres d’alçària; té el tronc llis, de color marró grisenc; les fulles, de color verd lluent en la cara superior, tenen forma ovalada; les flors, situades en la part terminal de les rames, són de color blanc o groc verdós, i estan recobertes de pèls; els fruits estan continguts en l’interior de xicotetes drupes ovals de color blavós. Pertany a la família de les lauràcies, i està emparentat, per tant, amb el llorer i l’alvocater. En la terminologia científica es coneix amb el nom de Cinnamomum zeylanicum. El primer component del tàxon, Cinnamomum, prové del vocable grec kinnamomon, i significa ‘fusta dolça’; i el segon, zeylanicum, al·ludix al seu origen, a Ceilan, el nom amb què era conegut l’Estat de Sri Lanka fins a 1972.

El mot canella prové del llatí cannella, diminutiu de canna, ‘canya’. La forma del canonet de la canella en rama recordava una canyeta. La forma canella ha alternat al llarg del temps amb altres variants, com canyella (circumscrita actualment a altres àrees del domini lingüístic) i canela (variant antiga no acceptada per la normativa lingüística).

Més informació…