CASTELLANO | ENGLISH

biodiversitat

[09/06/2020]

La paraula biodiversitat és el resultat de combinar el prefix d’origen grec bio-, que significa ‘vida’, i diversitat, del llatí diversĭtas, que indica la ‘qualitat de divers’. Encara que estos són els components originaris, en realitat el mot biodiversitat ens vingué modernament a través de l’anglés. Fou concretament el biòleg americà Edward Osborne Wilson qui publicà en 1985 un informe informe titulat Biodiversity.

El terme feu fortuna, i s’ha anat adaptant a pràcticament totes les llengües per a fer referència al conjunt d’organismes vius en relació amb el seu hàbitat i a la interacció que mantenen entre ells. La idea bàsica que subjau al concepte de biodiversitat és que hi ha una relació d’equilibri global entre els diversos individus de cada espècie, així com entre els de les diverses espècies entre si i amb l’entorn natural: el terreny, la vegetació, el clima, l’aigua… Tots els elements formen part d’un tot indestriable, i el trencament de la cadena de relacions entre els diversos sers vius i el medi en què habiten pot causar un desastre de magnituds descomunals.

Més informació…