CASTELLANO | ENGLISH

armut

[29/11/2016]

La forma armut és una deformació popular de la paraula almud, que prové de l’àrab al-mudd. Designa una mesura de capacitat, generalment aplicada als grans, que tenia una variació important entre les regions. En l’antic Regne de València, l’armut equivalia aproximadament a un poc més de quatre litres; cada armut es dividia en quatre quarterons i huit mesuretes; al seu torn, l’armut era la quarta part d’una barcella, i dotze barcelles constituïen un cafís.

En el llenguatge popular, tot i que este antic sistema de mesures pràcticament ha desaparegut, es mantenen alguns modismes formats amb estes paraules, com per exemple «mig armut i quatre onces», amb què es retruca a algú, recorrent a la rima fàcil, que deixa en suspens la seua comunicació amb la paraula entonces.

Més informació…