CASTELLANO | ENGLISH

aglomeració

[27/05/2020]

La paraula aglomeració és un derivat de aglomerar, formada amb l’afegiment a l’arrel del verb del sufix -ció, amb què s’expressa l’acció indicada pel mateix verb. Però, en este cas concret, la paraula aglomeració s’usa sobretot per a referir-se a la concentració d’un gran nombre de persones en un lloc, sobretot si es tracta d’una reunió desordenada i sovint imprevista.

El verb aglomerar, per la seua banda, és un cultisme que data de mitjan segle XIX, format a partir del llatí agglomerare, a on tenia bàsicament el significat de ‘ajuntar diverses coses fins a formar una massa compacta’. Derivava de glomus, ‘massa esferoidal’. Este vocable llatí ha servit de base per a formar alguns termes usats en diverses disciplines científiques, com glomèrul, per exemple, que s’utilitza en anatomia per a referir-se a l’agrupament dens de vasos, glàndules o nervis; en botànica este mateix terme també s’usa en referència a una inflorescència formada per moltes flors menudes densament agrupades en una massa arredonida.

Més informació…