CASTELLANO | ENGLISH

abundància

Pronunciació: [abundánsia].

Definició:

1. f. Gran quantitat d’alguna cosa. Abundància de recursos naturals. Una zona que disposa d’aigua en abundància.

2. f. Prosperitat, riquesa. Viuen en l’abundància. Nadar en l’abundància.

3. f. ASTRONOM. Proporció dels elements químics presents en un objecte celest, especialment en una estrela o en tot l’univers.

4. corn de l’abundància V. corn 14. (= MIT. Vas en forma de corn, ple de fruita i de flors, que simbolitza l’abundància.)

Etimologia:

La paraula abundància prové del llatí abundantia, formada per la combinació del prefix ab-, que denota separació d’un límit extern, amb unda, ‘onda, ona’, i el sufix qualitatiu -antia. Aprofundint encara més en els orígens remots de la paraula, cal apuntar que el mot unda està relacionat amb l’arrel indoeuropea *wed-, que en anglés donaria lloc a wet, ‘humit’, i també a water, ‘aigua’, o a wave, ‘ona’. Totes estes idees, lligant-les adequadament i desenvolupant les derivacions oportunes, dona com a resultat la idea que actualment tenim de abundància. L’aigua, al cap i a la fi, és una superfície que, a diferència de la terra ferma, es mou fent ones, i sempre s’ha percebut com la font de la vida. Allà a on hi ha aigua hi ha animals, vegetació i, en definitiva, aliments. Reforçant eixa idea, tenim l’expressió «nadar en l’abundància», usada per a referir-se a aquells que gaudixen d’un gran benestar econòmic. Encara que esta locució, descomponent tots els elements etimològics que han contribuït a gestar-la, potser se’n podria dir que és redundant i tot. Perquè ¿a on, sinó en el medi aquàtic —nadant—, es podria aconseguir l’abundància?

Primera documentació: segle XIII.

Citacions:

«Que, per ço que nostre senyor Déus per la sua pietat e gran misericòrdia nos do pluja e bon temps, e fertilitat e habundància de viandes» (Llibre d’establiments i ordenacions de la ciutat de València, 1296.)

«Rompé la pedra en lo desert, e donà.ls abundància de aygua axí com de un gran abís. E tragué’s aygua de la pedra, e féu exir aygües axí com a rius » (Joan Roís de Corella: Psalteri, 1490.)

Castellà: abundancia.

Anglés: abundance.

Francés: abondance.

Italià: abbondanza.

Portugués: abundância.

Més informació…