CASTELLANO | ENGLISH

AVÍS LEGAL

1. Introducció

A través d’este avís, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua informa de les condicions i termes generals que regulen l’accés, la navegació i l’ús del Portal de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en concret de l’accés i l’ús dels llocs web següents.

Portal d’internet

De conformitat amb l’article 39 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, s’entén per portal d’internet el punt d’accés electrònic, en este cas https://www.avl.gva.es/ (així com qualsevol dels seus subdominis, microllocs i/o aplicacions mòbils), la titularitat del qual correspon, en este cas, a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la qual permet l’accés a través d’internet a la informació publicada i a la seu electrònica https://www.avl.gva.es/seuelectronica.

Seu electrònica

De conformitat amb l’article 38 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en l’adreça (URL) www.avl.gva.es d’internet s’ha situat la seu electrònica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

La seu electrònica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és l’adreça electrònica disponible per mitjà de la qual els ciutadans accedixen a la informació, als servicis i als tràmits electrònics a través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat, la gestió i l’administració de les quals correspon a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en l’exercici de les seues competències.

La seu electrònica és, en general, de lliure accés i no exigix la subscripció o el registre previs de l’usuari. No obstant això, per raons de seguretat i de privacitat, l’accés a algunes de les àrees i servicis de la seu electrònica pot estar subjecte a condicions específiques d’autentificació que queden establides en la informació de detall corresponent a cada servici en particular.

Esta seu electrònica permet dur a terme actuacions, procediments i servicis que necessiten l’accés electrònic a través d’internet dels ciutadans als servicis públics de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua de manera segura, eficaç i amb l’accessibilitat i qualitat requerides.

Per això, es recomana que, abans d’iniciar la navegació, llija atentament este avís legal.

2. Caràcter de la informació publicada en el portal

Les informacions oferides a través d’este mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua procura que esta informació siga exacta i precisa, i l’actualitza amb la màxima celeritat possible tractant d’evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecta. No obstant això, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

La informació continguda en el portal pot ser modificada i actualitzada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua sense necessitat d’avís previ, tant pel que fa al seu contingut com al seu disseny i presentació.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguen aplicables.

Amb caràcter general, la informació disponible en este portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació administrativa facilitada a través del portal no substituïx la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagen de ser publicats formalment en els diaris o butlletins oficials de les administracions públiques. En cas de discrepància entre la versió de documents i la informació obtinguda en este lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l’única legalment valida.

3. Condicions i termes generals d’ús del portal

Per mitjà de l’accés, la navegació pel Portal de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i/o la utilització dels servicis que inclou, vosté adquirix la condició d’usuari, sense reserves de cap classe, i accepta totes i cadascuna de les presents condicions i termes generals d’ús i de les condicions particulars que, si és el cas, regisquen la prestació dels servicis que es disposen en el lloc web, sense perjuí de l’atenció i el compliment, per la seua part, de les condicions fixades i previstes pels llocs web hipervinculats des de l’adreça https://www.avl.gva.es/, de les quals no respon l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua podrà, en tot moment i sense avís previ, modificar les condicions i termes generals d’ús, així com les condicions particulars, que s’hi establiren.

En tot cas, l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i servicis que l‘Acadèmia Valenciana de la Llengua oferix a través del portal i amb caràcter enunciatiu, però no limitador:

(i) No incórrer en activitats il·lícites, iI·Iegals o contràries a la bona fe i a l’orde públic.

(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre des del portal qualsevol informació o material que, explícitament o implícitament, siga difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, d’apologia del terrorisme, pornogràfic o incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que, de qualsevol forma, atempte contra la moral, l’orde públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, amb una atenció especial a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

(iii) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres persones en la utilització del portal o en la utilització de qualsevol dels servicis disposats, incloent-hi l’ús, si és el cas, de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

En conseqüència, l’usuari no pot intentar accedir a les claus d’altres usuaris ni, si és el cas, utilitzar-les, ni tampoc modificar o manipular els seus missatges.

(iv) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el portal, en qualsevol dels servicis o en els equips, sistemes o xarxes de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua o, en general, de tercers, o que, d’alguna manera, siga capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el  funcionament normal d’estos.

(v) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua o de tercers.

(vi) No introduir, emmagatzemar o difondre per mitjà del portal qualsevol contingut que infringisca drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no tinga, de conformitat amb la llei, el dret de posar-lo a la disposició de tercers. 

(vii) No utilitzar els servicis oferits en el portal amb l’objectiu de promocionar empreses i servicis externs, altres pàgines web o fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravindre les condicions anteriors, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua es reserva la facultat i està legitimada per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de manera immediata i sense avís previ, l’accés i ús del portal i per a retirar, si és el cas, els continguts presumptament o declaradament il·legaIs, tant si ho fa al seu criteri exclusiu com a petició de tercers afectats o d’autoritat competent.

4. Responsabilitat

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua no es fa responsable dels danys i perjuís que es pogueren derivar, amb caràcter merament enunciatiu i no limitador:

(i) D’inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’este sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes a I’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que impedisquen o retarden la prestació dels servicis o la navegació pel sistema.

(ii) De retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’internet o en altres sistemes electrònics.

(iii) Que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions iI·Iegítimes fora del control i que no siguen atribuïbles a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

(iv) De la impossibilitat de donar servici o permetre l’accés per causes no imputables a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, degudes a l’usuari, a tercers o a supòsits de força major.

(v) El Portal de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua pot contindre enllaços a les seus electròniques d’altres administracions públiques o a pàgines web d’altres òrgans, empreses o institucions, amb l’objectiu de  facilitar als ciutadans la recerca d’informació i recursos a través d’internet. No obstant això, estes pàgines no són de la seua titularitat i, per tant, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que puguen derivar-se del seu accés i ús. Es pot indicar, a través de missatges sobre els enllaços, si accedint-hi s’abandona o no el Portal de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. En tot cas, en eixir de l’adreça https://www.avl.gva.es/, la informació o els servicis als quals s’accedix queden fora de l’àmbit de responsabilitat del titular de la seu electrònica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

5. Propietat intel·lectuaI i industrial

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits en el portal, estan protegits per la legislació espanyola, a favor de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida, llevat que hi haja autorització expressa de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

La llicència d’ús de qualsevol contingut d’esta seu, atorgada a l’usuari, es limita a la descàrrega d’este contingut i del seu ús privat. De conformitat amb l’article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, la reutilització de la informació de les administracions i dels organismes del sector públic estarà sotmesa, entre altres, a les condicions generals següents:

  • No alterar el contingut de la informació. 
  • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • Mencionar la font de la informació.
  • Mencionar la data de l’última actualització.