CASTELLANO | ENGLISH

Acadèmics

Ramos Alfajarín, Joan Rafael

joanrafael.ramos@avl.gva.es

Data i lloc de naixement: 1965, Borriol (la Plana Alta)

Activitat professional/acadèmica/cultural i literària:

Llicenciat en Filologia Hispànica (secció Filologia Valenciana) (1988) i doctor en Filologia Catalana per la Universitat de València, on és catedràtic d’universitat del Departament de Filologia Catalana. Durant el període 2002-2009, ha tingut el càrrec de director d’aquest departament. Ha assumit la direcció de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana des de febrer de 2015. Ha actuat com a coordinador de la Universitat de València de l’assignatura de Valencià: llengua i literatura de les Proves d’Accés a la Universitat (2000-2015) i ha sigut president de la Comissió examinadora de l’especialitat de Correcció de Textos de la JQCV (2003- 2016).

S’ha especialitzat en diversos camps de recerca:

a) Lingüística sincrònica, especialment en l’àmbit de la sintaxi: Introducció a la sintaxi (València, 1992); El Sintagma verbal, II. La predicació no verbal obligatòria (dins Solà, J. et al., Gramàtica del català contemporani, Barcelona, 2002); El complement indirecte: l’alternança datiu / acusatiu (dins Estudis Romànics, 2005); El règim verbal: anàlisi contrastiva català-castellà (dins Quaderns de Filologia. Estudis lingüístics, 2005); Les relacions espacials: les localitzacions metafòriques (dins Catalan Review. International Journal of Catalan Culture, 2008); Les oracions de relatiu i la represa pronominal amb en (dins Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 2014); The Polysemy of the verbs «pegar», «apegar» and «empegar» in Catalan: A synchronic manifestation of semantic change (dins Catalan Journal of Linguistics, 2015).

b) Lingüística diacrònica i variació lingüística: Presentational Sentences in Catalan Dialects (dins Catalan Working Papers in Linguistics, 1998); Ésser, estar i haver-hi en català antic. Estudi sintàctic i contrastiu (València /Barcelona, 2000); El verb haver-hi: evolució dels usos sintàctics (dins Estudis Romànics, 2001); Els auxiliars dels temps compostos en català medieval (dins Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 2005); Usos sintàctics dels verbs copulatius en el Curial e Güelfa (dins Ferrando, A., Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa, Amsterdam, 2012); Aspectes sintàctics del Llibre dels Fets en el marc de la llengua medieval (dins Hauf, A., Aproximació crítica al Llibre dels Fets, València, 2012); Distribució sintàctica de parer, aparer i apparer en català antic (segles XIII-XVII) (dins eHumanista/ivitra, 2013); El cambio semántico del verbo pegar en catalán (siglos XIII-XXI) (dins Zeitschrift für Romanische Philologie, 2016).

 

c) Història social de la llengua: La qüestió lingüística en la premsa de Castelló de la Plana (1834-1938) (Castelló de la Plana, 1989); Reflexions al voltant de la proposta lingüística de Josep Nebot i Pérez (dins Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 1992); La Gramàtica catalana. Curs mitjà (1918) de Pompeu Fabra (amb Maria-Rosa Lloret, dins Fabra, P., Obres completes, 2, Barcelona/València/Palma de Mallorca, 2006); Norma y variación lingüística: coincidencias y divergencias entre el español y el catalán (dins Normas. Revista de estudios lingüísticos hispánicos, 2013); Geosinonímia o preferència lèxica: entre la història i la consolidació d’un estàndard (Girona, 2016).

 

Altres dades:

Fou elegit acadèmic pel Ple de l’AVL de l’11 de març del 2016.

Nomenament: Decret 4/2016, de 15 de juny, del president (DOCV 16.06.2016).

Presa de possessió: 5 de juliol del 2016.