CASTELLANO | ENGLISH

Acadèmics

Marín Jordà, Maria Josep

mariajosep.marin@avl.gva.es

Data i lloc de naixement: 1960, València (l’Horta)

Activitat professional/acadèmica/cultural i literària:

És professora titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València (2010) i membre de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (2013).

Diplomada en Professorat d’EGB (especialitat Llengua Espanyola i Francès) per la Universitat de València (1980) i funcionària de la Generalitat Valenciana (1981), va exercir en diverses escoles públiques del País Valencià entre el 1981 i el 1991, amb el parèntesi d’un lectorat d’espanyol del Ministeri d’Educació i Ciència en el Lycée Molière de París (curs 1982-83). Llicenciada en Filologia Hispànica (secció Filologia Valenciana, 1993) i doctora en Filologia Catalana per la Universitat de València (2003, excel•lent cum laude), va obtenir el Premi Extraordinari de Doctorat amb la tesi doctoral Discurs i gramaticalització: verbs de percepció usats com a marcadors discursius en el debat electoral, dirigida per la Dra. Maria Josep Cuenca. Ha estat també professora del Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura de la Universitat d’Alacant (1998-2001) i del Departament de Lingüística Aplicada de la Universitat Politècnica de València (2001-2010). 

Com a docent universitària, ha impartit assignatures diverses des de diferents àrees de coneixement –Lingüística general, Llengua espanyola i Filologia catalana. Ha estat professora del Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura literària de l’IIFV i, en l’actualitat, desenvolupa la seua tasca docent en els graus de Filologia Catalana i Traducció i Mediació Interlingüística de la UV. Ha impartit diversos cursos de formació per a professors, funcionaris de l’Administració pública i estudiants de postgrau. 

El seu interès pels temes que relacionen els aspectes lingüístics amb l’actualitat sociocultural ha orientat la seua recerca cap a l’anàlisi del discurs i la pragmàtica, centrant-se fonamentalment en el discurs polític i la llengua oral. En aquests camps, ha abordat l’estudi de diversos mecanismes gramaticals i estratègies discursives (connectors textuals, marcadors discursius, noms encapsuladors, cortesia lingüística, argumentació…) des d’un punt de vista que parteix de l’ús i busca comprendre la relació entre els diferents components lingüístics. La lingüística cognitiva i, més en concret, la teoria de prototipus i els estudis moderns sobre gramaticalització, han proporcionat el marc adequat per a aquest enfocament. Participa habitualment en congressos internacionals per a la difusió de la investigació lingüística i ha publicat un gran nombre d’articles de recerca en revistes nacionals i internacionals. Col•labora, com a avaluadora externa, amb diverses publicacions científiques i editorials de prestigi. Forma part del Grup d’Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs (GrePAD) i la seua recerca sempre ha estat vinculada a projectes d’investigació finançats  pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. 

Entre les seues publicacions, podem esmentar “Language Policy in the Valencian Autonomous Community” (dins Watching One’s Tongue aspects of romance and Celtic Languages, Liverpool University Press, 1996); “Una proposta gramatical per a la definició i la caracterització dels connectors” (Llengua & Literatura 9, 1998); “Verbos de percepción gramaticalizados como conectores. Análisis contrastivo español-catalán” (amb M. J. Cuenca; Revista Española de Linguística Aplicada, 2000); Marcadors discursius procedents de verbs de percepció. Argumentació implícita en el debat electoral (Quaderns de Filologia 59, 2005); “Gramaticalització i funció discursiva dels verbs de percepció” (Caplletra 38, 2005); “El discurso de J. M. Aznar antes y después del 11 M: Las marcas de primera persona en la entrevista política” (amb À. Campos; ELUA, 2005); “Marcadores discursivos procedentes de verbos de percepción en el discurso afásico” (amb B. Gallardo; Revista de Investigación Lingüística VIII, 2005); “Estratègies d’inici de torn en el debat electoral” (amb M. J. Cuenca; Journal of Catalan Studies 9, 2006); “Political (im)Politeness: Discourse Power and Political Power in Electoral Debates” (Catalan Review XXI, 2007); “Co-occurrence of discourse markers in Catalan and Spanish oral narrative” (amb M. J. Cuenca; Journal of Pragmatics 41, 2009); Discurs polític i identitats (trans)nacionals (llibre editat amb Ll. Bracho, J. À. Mas i A. Montesinos; Quaderns de Filologia 72, 2010); “Discourse Markers and Modality in Spoken Catalan: The case of (és) clar” (amb M. J. Cuenca; Journal of Pragmatics 44, 2012); “De l’atribució a la modalitat: construccions amb ‘és que’ en català oral” (amb M. J. Cuenca; Caplletra 52, 2012); “Emotividad y marcadores del discurso en narraciones orales” (amb M. J. Cuenca, M. Romano i M. D. Porto; Oralia 14, 2012); “Preguntas y preguntas: La gestión de la interacción en la entrevista política” (amb V. Salvador; dins Comunicação Política e Económica,  Universidade Católica Portuguesa, 2013); “L’encapsulació lèxica: cohesió, coherència i metadiscurs” (amb J. Ribera; Caplletra 64, 2018); “Lexical encapsulation and evaluation in parliamentary debate” (amb J. Ribera; ELUA 32, 2018); “Ethos y subjetividad en algunos editoriales sobre el 1-O” (dins Mutaciones discursivas en el siglo XXI: La política en los medios y en las redes, Tirant lo Blanch, 2019).

Ha fet alguna incursió en el camp de la Traducció (català-espanyol i francès-català): La mirada del tahúr (Ediciones del Bronce, 1999 [F. Torrent 1997], La isla del holandés (Ediciones del Bronce, 2001 [F. Torrent 1998]; Tres estudis d’etnologia de la Cabília (PUV, 2009 [P. Bourdieu 1972]), “Un fenomen transcultural i específic alhora: el discurs populista” (Quaderns de Filologia 72, 2010 [P. Charaudeau 2009]).

 

Va ser directora de Caplletra. Revista Internacional de Filologia del 2012 al 2016, període en el qual va veure la llum la versió electrònica de la publicació. Entre el 2018 i el 2021, ha exercit de Secretària del Departament de Filologia Catalana de la UV.

Altres dades:

Fou elegida acadèmica pel Ple de l’AVL el 12 de març del
2021.

Nomenament: Decret 19/2021, de 10 de juny, del president (DOGV 14.06.2021).

Presa de possessió: 16 de juny del 2021.