Nota de premsa Nota de premsa

Tornar

L’AVL elaborarà un informe sobre el decret que regularà la competència lingüística de valencià per a l’homologació dels estudis en el sistema educatiu valencià

València, 26 de desembre de 2022

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua mostra la seua preocupació sobre les conseqüències que pot tindre l'aprovació del decret que regula el reconeixement de la competència lingüística de valencià per a l'homologació dels estudis en el sistema educatiu valencià. 

La normativa que prepara la Conselleria d’Educació, que ha d’entrar en vigor durant el primer semestre del 2023, determinarà que l’alumnat que finalitze l’ESO comptarà amb un nivell B1 de valencià i que les persones que finalitzen el batxillerat tindran acreditat un nivell B2 de valencià. Així mateix, segons el decret, en el cas de batxillerat, els estudiants que superen la matèria de valencià amb almenys un 7 de puntuació en cada curs tindran homologat el nivell C1.

L’escala que compara el nivell de competència entre diferents idiomes l’establix el Consell d’Europa a través del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECRL). El MECRL assenyala l’estàndard dels nivells i les competències que cal adquirir per a mesurar el nivell de comprensió i expressió oral i escrita i permetre així l’homologació de les titulacions en qualsevol llengua europea. El decret que ha preparat el Consell assumix que el sistema educatiu valencià garantix la competència lingüística que indica el MECRL, que en el cas del B2 i C1 requerix una alta fluïdesa en l’expressió i un grau important de comprensió oral i escrita en temes i textos complexos. 
Davant esta situació, l’AVL, a més de sol·licitar reunions institucionals amb responsables polítics, ha acordat elaborar un informe sobre esta qüestió que puga contribuir a una major entesa social i que aborde solucions més satisfactòries. 
L’AVL recorda que es poden consultar els informes de la institució en el seu web institucional, com ara la Declaració de l’AVL, de gener de 2017, sobre la competència lingüística del personal de les administracions valencianes com a garantia dels drets lingüístics valencians, o l’informe sobre l’avantprojecte de llei de la funció pública valenciana, acord de setembre de 2019.