Convocatòries vigents Convocatòries vigents

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS EXCEPCIONAL D’ESTABILITZACIÓ PEL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS PREVIST EN LA LLEI 20/28, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN L’OCUPACIÓ PÚBLICA (DOGV NÚM. 9502 DE 31-12-2022)